Regulamin

Strony transakcji

Sprzedawca - Firma Handlowa IBIS z siedzibą w ul. Nadbrzeżna 1 38-400 Krosno NIP 6841577296, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krosna, oferuje nabycie towarów umieszczonych w sklepie internetowym.

Zamówienie w sklepie internetowym Blue Bags może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.

Przedmiot transakcji

Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich.

Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne informacje zawarte na stronie sklepu, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością FH Ibis.

Zamówienia   

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym Blue Bags

 • podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych.

Pracownik sklepu potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia oraz w zależności od wybranego przez Państwa sposobu płatności - prześle dalsze instrukcje (w przypadku płatności za pobraniem - informacje o wysłaniu towaru; w przypadku płatności przelewem - numer konta).

Momentem dokonania płatności jest moment wpłynięcia ceny za określony towar na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę, który zostanie wysłany w formie drukowanej lub - na życzenie Kupującego - w postaci pliku PDF na adres e-mail. Nabywca upoważnia Blue Bags do wystawienia faktury bez jego podpisu.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest ostatnią okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Kupującego.

 

Zamawianie przez telefon

Istnieje możliwość złożenia zamówienia przez telefon.

Aby złożyć zamówienie w ten sposób należy połączyć się z naszym działem handlowym.
 

Aby zamówić przez telefon:

 • zadzwonić do nas pod numer - 790340997

 • w trakcie rozmowy utworzymy zamówienie za Ciebie

 • podaj indeksy produktów, które chcesz zakupić - znajdują się na końcu nazwy produktu

 • podaj zamawianą ilość

 • podaj swoje imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail

 • podaj wybraną formę dostawy oraz płatności

 • po utworzeniu zamówienia na podany adres e-mail wyślemy potwierdzenie zamówienia

 • na podany adres e-mail wyślemy powiadomienia o statusie realizacji zamówienia, tak samo jak przy zamówieniu internetowym.

 

Sklep zastrzega sobie prawo

 • Odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Dotyczy to również przypadków, w których na skutek oczywistej omyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

 • Odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.

 • W razie dokonania płatności w formie przelewu, anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie maksymalnie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

 • Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia nie zostanie potwierdzone zostaje ono odrzucone.


Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Blue Bags jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

Formy płatności

Za zamówiony towar można zapłacić w następujący sposób:

 • Za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki
 • Przelewem na konto bankowe Sprzedającego: Alior Bank 17 2490 0005 0000 4530 4983 3429

W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach towarów tworzonych na indywidualne zamówienie sprzedający może wymagać płatności z góry.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy towar nie jest dostępny na magazynie lub gdy cena towaru w sklepie odbiega od rzeczywistej.
 Formy i koszty dostawy

Koszty dostawy podawane są szczegółach każdego produktu w zakładce - Dostawa.
Reklamacje

Reklamację prosimy składać w formie pisemnej wysyłając je na adres bluebags.net@gmail.com. E-mail powinien zawierać opis problemu oraz ewentualnie zdjęcia reklamowanych produktów.

Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z pracownikiem Blue Bags, w terminie 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki, pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.

Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez uwag powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wykonana wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki lub w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.

Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią zamówienia a otrzymanym towarem.

Reklamacje dotyczące przewoźnika należy składać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w stopce serwisu jako Kontakt wpisując w temacie Przesyłki w  terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo odmówić odbioru towaru po uprzednim spisaniu protokołu szkody, według regulaminu dostawcy. Jedynie w takim przypadku mogą zostać uwzględnione reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.

Koszty powstałe w wyniku nieuzasadnionych reklamacji pokrywa Użytkownik.

Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) na adres:

Firma Handlowa IBIS
ul. Nadbrzeżna 1
38-400 Krosno
NIP 6841577296

Odsyłany towar powinien być odpowiednio zapakowany do transportu.
 

Zwroty towaru

Masz 30 dni od otrzymania przesyłki na podjęcie decyzji. W tym czasie towar może zostać zwrócony przez podania przyczyny.

Aby otrzymać zwrot pieniędzy należy odesłać towar na adres:

Firma Handlowa IBIS
ul. Nadbrzeżna 1
38-400 Krosno
NIP 6841577296


Towar powinien być zapakowany w oryginalnym opakowaniu. Przesyłka powinna zawierać:

 • nr zamówienia
 • dane klienta, adres
 • nr konta na który ma zostać przelana należność
 • dowód zakupu (paragon lub faktura).

Towar i opakowanie nie mogą nosić śladów używania.
W ramach zwrotu towaru zwracamy koszty towaru bez kosztów wysyłki.

Gwarancje

Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia się niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W razie zaistnienia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu.

Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli fakt istnienia niezgodności z umową zakupionego towaru w chwili wydania nie będzie oczywisty, a sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy, za zgodą konsumenta, zostanie ustalony kolejny 14 dniowy termin, w którym wykonane zostanie badanie techniczne, którego wynik będzie wiążący dla sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z póź. zm.), Kupujący może zwrócić towar bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni od daty odbioru przesyłki, oraz zgłaszając telefonicznie zamiar odstąpienia od umowy pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.

Produkt podlegający zwrotowi nie może posiadać śladów użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura) nie później niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dostarczony do Kupującego dotknięty jest uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego. W powyższej sytuacji obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

W przypadku bezzasadnego roszczenia Kupującego z tytułu odstąpienia od umowy sklep zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów opakowania towaru.

W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie plus koszty wysyłki towaru do Blue Bags. Środki pieniężne za nieuszkodzony, zwrócony w wymaganym terminie towar, są zwracane przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru oraz podpisanej faktury korygującej jeśli towar został zakupiony na firmę. Koszty dostarczenia zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Blue Bags.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur ponosi Kupujący.

Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Blue Bags nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna - sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.

Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego Blue Bags są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Blue Bags danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.) i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.

W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem Blue Bags, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Używamy plików cookies.